Upcoming Events
Home / กลุ่มงานบริหารทั่วไป / กำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

กำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

1 บันทึกข้อความดำเนินการตามมาตราการป้องกันการทุจริตขออนุญาติผ่านเว็บไซต์

2 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ

3 หลักฐานหนังสือการแจ้งเวียน

4 ประกาศโรงพยาบาล เรื่องขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประจำปีงบประมาณ 2563) รอบปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563[

5 ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี นโยบายด้านการบำบัดรักษาผู้เสพติด และ To be number one

5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6 ชมรม “STRONG” โรงพยาบาลอุดรธานี ขอเชิญส่งภาพถ่ายกิจกรรม “ทำความดี มีจิตอาสา”

7 ประกาศผลส่งภาพถ่ายกิจกรรม “ทำความดี มีจิตอาสา

8 กลุ่มตรวจสอบการบริหารงานในโรงพยาบาลอุดรธานี

Check Also

MOIT 4 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ 2565

รายงานผลค่าใช้จ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *