Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) จำนวน 7 รายการ

ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) จำนวน 7 รายการ

        โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ตามรายการ ดังนี้

  1. ยา Sodium Chondroitin Sulfate + Sodium Hyaluronate injection       จำนวน       680  Amp
  2. ยา Azithromycin dihydrate powder for injection 500mg                     จำนวน    6,300  Vial   

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                       ในวันที่  20  กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

 

  1. ยา Deferoxamine mesylate 500 mg. powder for injection                   จำนวน 36,000  Vial   
  2. ยา Coagulation Factor IX (Human) 500IU Injection                            จำนวน      150  Vial   

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                        ในวันที่  21  กรกฎาคม  2563 ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

 

  1. ยา Nilotinib 150 mg. Capsule                                                             จำนวน 4,200  Capsule
  2. ยา Iopromide 370mg/ml in for Injection,100ml                                   จำนวน  1,800  Vial  

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                        ในวันที่  22  กรกฎาคม  2563 ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

 

  1. ยา Iopromide 300mg/ml in for Injection,50ml                                     จำนวน 2,500  Vial  

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                          ในวันที่  23  กรกฎาคม  2563 ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

 

      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udth.go.th, หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-245555 ต่อ  5105  ในวันและเวลาราชการ

Check Also

ประกวดราคาซื้อยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *