Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2565

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2565

การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธ …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 4 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ 2565

รายงานผลค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำงบประมาณ 2565 รายงา …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

บันทึกรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 20 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรื่อประโยชน์อื่นใด ระบบ MSRS รอบ 12 เดือน

บันทึกรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือ …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน

บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 14 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2565

1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม เรื่อง …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมา …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 23 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1.บันทึกข้อความแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้ …

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมส่งเสริมการใช้กฏหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2.โครงการอบร …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

1 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและปร …

อ่านเพิ่มเติม