Upcoming Events
Home / กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ2561-2563

รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน”หลักสูตรข้าราชการที่ดี”

รายงานโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รูปเล่ม รายงาน …

อ่านเพิ่มเติม