Upcoming Events
Home / งานนิติการ

งานนิติการ

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

หนังสือรายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรีย …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกข้อความรายการข้อมูลร้องเรียนการปฏิบัติงานหรื …

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

บันทึกข้อความคู่มือการดำเนินการข้อร้องเรียนการปฏิบ …

อ่านเพิ่มเติม