Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564 (page 3)

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

บันทึกขออนุม้ติแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจร …

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี

บันทึกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อรอง …

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเครือข่ายหน่วยบริการ โรงพยาบาลอุดรธานี

บันทึกโปรดลงนามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเครือข่ …

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปี 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง …

อ่านเพิ่มเติม