Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564 (page 2)

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564

แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังด้านสุขภาพ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่่ที่่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความโปรดลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่าน …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง …

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลอุดรธานี ปี 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแท …

อ่านเพิ่มเติม