Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564

โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2563

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ โครงการอบรมข้า …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุดรธานี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ …

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

บันทึกโปรดลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุปร …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังด้านสุขภาพ …

อ่านเพิ่มเติม