Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

บันทึกรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา …

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2563

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ โครงการอบรมข้า …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุดรธานี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ …

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

บันทึกโปรดลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุปร …

อ่านเพิ่มเติม