Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564

สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

บันทึกโปรดลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุปร …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังด้านสุขภาพ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม