Upcoming Events
Home / กลุ่มงานบริหารทั่วไป (page 2)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

บันทึกรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญห …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต”โรงพยาบาลอุดรธานีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริจ (UDH Together Against Corruption)”

บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต แบ …

อ่านเพิ่มเติม