Upcoming Events
Home / กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปร …

อ่านเพิ่มเติม

การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธ …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2565

บันทึกข้อความ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

บันทึกรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 14 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2565

1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม เรื่อง …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมา …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 23 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1.บันทึกข้อความแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้ …

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมส่งเสริมการใช้กฏหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2.โครงการอบร …

อ่านเพิ่มเติม