Upcoming Events
Home / กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

บันทึกรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 14 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2565

1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม เรื่อง …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมา …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 23 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1.บันทึกข้อความแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้ …

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมส่งเสริมการใช้กฏหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2.โครงการอบร …

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

1 บันทึกข้อความดำเนินการตามมาตราการป้องกันการทุจริ …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565

1 บันทึกข้อความรายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับข …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2564

บันทึกรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ …

อ่านเพิ่มเติม