Upcoming Events
Home / กลุ่มงานพัสดุ (page 10)

กลุ่มงานพัสดุ

ประกวดราคาซื้อกระบอกพลาสติกสำหรับดูดหรือให้ของเหลวสู่กระเพาะอาหารปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด ๕๐ ซีซี (Disposable Syringe Irrigate) จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ชิ้น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนิดแก้ไขความผิดปกติคอและอกเอว จำนวน ๒ หมวด

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด (Solution Administration Set For Infusion Pump) จำนวน ๙๘,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ แบบไม่มีแป้ง (Sterile Surgical Gloves) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน

คุณลักษณะเฉพาะรถบบรทุก 2 คัน (1) – Shortcut

อ่านเพิ่มเติม