Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2563 (page 2)

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2563

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เล่มEB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม …

อ่านเพิ่มเติม

EB13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เล่ม EB13  [embeddoc url=”http://udh.go.th/n …

อ่านเพิ่มเติม

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 สสจ. …

อ่านเพิ่มเติม

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1. หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรื …

อ่านเพิ่มเติม

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 เล่ม EB 25 [embeddoc url=”http://udh.go.th …

อ่านเพิ่มเติม

EB14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1 ประกาศ [embeddoc url=”http://udh.go.th/new …

อ่านเพิ่มเติม

EB11 หน่วยงานทีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

1 รายงานผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [embeddoc …

อ่านเพิ่มเติม

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

1 เล่ม EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการว …

อ่านเพิ่มเติม