Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เล่ม EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและวิ …

อ่านเพิ่มเติม

EB16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เล่ม EB16  คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของ …

อ่านเพิ่มเติม

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำของหน่วยงานและแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

เล่มEB24  บันทึกขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  แบบ …

อ่านเพิ่มเติม

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

เล่ม EB23  บันทึกขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  แบ …

อ่านเพิ่มเติม

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เล่มEB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม …

อ่านเพิ่มเติม

EB13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เล่ม EB13   บันทึ่กขออนุญาติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่ …

อ่านเพิ่มเติม

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 สสจ. …

อ่านเพิ่มเติม