Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2563

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2563

EB 24 หน่วงงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจจิตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เล่ม EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและวิ …

อ่านเพิ่มเติม

EB16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เล่ม EB16  คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของ …

อ่านเพิ่มเติม

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำของหน่วยงานและแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

เล่มEB24  บันทึกขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  แบบ …

อ่านเพิ่มเติม

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

เล่ม EB23  บันทึกขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  แบ …

อ่านเพิ่มเติม