Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสำรองฉุกเฉิน + ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

อ่านเพิ่มเติม

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจตา OPD ชั้น 4 ขยายพื้นที่และปรับปรุงห้องตรวจใหม่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาดครุภัณณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 95 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 95 รายการh …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบต่อเนื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙x๒๔ ซม. ด้วยวิธีประกววดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระบอกพลาสติกสำหรับดูดหรือให้ของเหลวสู่กระเพาะอาหารปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด ๕๐ ซีซี (Disposable Syringe Irrigate) จำนวน ๑๗๗,๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม