Upcoming Events
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการด …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีก …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(สายต่อทางการแพทย์)

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ …

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปร …

อ่านเพิ่มเติม