Upcoming Events
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปร …

อ่านเพิ่มเติม

MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมา …

อ่านเพิ่มเติม