Upcoming Events
Home / (page 67)

admin

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1. หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรื …

อ่านเพิ่มเติม

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 เล่ม EB 25  2. แบบรายงาน ตก.1  3. บันทึกขออนุญาต …

อ่านเพิ่มเติม

EB14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1 ประกาศ 2. บันทึกขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยง …

อ่านเพิ่มเติม

EB11 หน่วยงานทีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

1 รายงานผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562  2. เล่มE …

อ่านเพิ่มเติม

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

1 เล่ม EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการว …

อ่านเพิ่มเติม

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

– เล่มEB 22  –  ประชุมคณะกรรมการบริหาร …

อ่านเพิ่มเติม