Upcoming Events
Home / (page 61)

Thatsanee

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาระบบสารสนเทศทางการแพทย์สำหรับแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาระบบสารส …

อ่านเพิ่มเติม

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 สสจ. …

อ่านเพิ่มเติม

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1. หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรื …

อ่านเพิ่มเติม

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 เล่ม EB 25  2. แบบรายงาน ตก.1  3. บันทึกขออนุญาต …

อ่านเพิ่มเติม

EB14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1 ประกาศ 2. บันทึกขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยง …

อ่านเพิ่มเติม

EB11 หน่วยงานทีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

1 รายงานผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562  2. เล่มE …

อ่านเพิ่มเติม