Upcoming Events
Home / (page 3)

sirirat

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพและวัดปริมาตรโลหิตที่ออกจากหัวใจแสดงต่อเนื่อง(High performance central monitor)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดคมชัดสูง ไม่น้อยกว่า ๓ หัว (รวมเด็กทารก/ผู้ใหญ่/TEE) (Echocardiography Echo) พร้อมระบบประมวลผลเก็บภาพ Dicom PACs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม