Upcoming Events
Home / (page 2)

sirirat

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงา …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

บันทึกรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน …

อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหา …

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุดรธานี หมวดวัสดุเครื่องบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

อ่านเพิ่มเติม