Upcoming Events
Home /

kanokorn

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ …

อ่านเพิ่มเติม