วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     


     วิสัยทัศน์ (Vision)

           "เป็นสถาบันผลิตแพทย์ระดับคลินิกที่มีมาตรฐาน และจริยธรรมในชุมชน"

     พันธกิจ (Mission)

            1. ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมีจริยธรรม ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
          2. มีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพของสังคม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์แพทย์ ด้านแพทยศาสตรศึกษา  งานวิจัยความรู้ทางคลินิก การเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสายสนับสนุน
          4. ขยายการผลิตแพทย์หลังปริญญาสาขาต่างๆ

          5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

     สมรรถนะหลัก (Core competencies)

            1. มีการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก โดยนำความรู้ความสามารถทางวิชาการทางการแพทย์ และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพทางเวชกรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพมีความสามารถในการให้บริการสุขภาพในชุมชน