ประวัติความเป็นมา

     


ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

         การลงนามการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการร่วมผลิตแพทย์เร่งด่วนตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อผลิตแพทย์ในโครงการเร่งรัดการร่วมผลิตแพทย์ของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547-2556 ตั้งเป้า 7 ปี ผลิตให้ได้ 560 คน เฉพาะในปี 2550 รับนักเรียนจากส่วนภูมิภาคในจังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์ 112 คน พร้อมกันนี้ก็ใช้งบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลอุดรธานี ให้เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก โดยเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกุลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์วิทยา จารุพนผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์เจริญ มีชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)