Upcoming Events
  • ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี ขอความร่วมมือประชาชนกรณีมาเยี่ยมและเฝ้าผู้ป่วย

  • ตารางฉีดวัคซีนเดือนสิงหาคม2565

  • ประกาศการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2565

  • ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

  • ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

  • คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • บริการส่งยาทางไปรษณีย์

  • มาตรการควบคุมโควิด-19 โรงพยาบาลอุดรธานี