บริการออนไลน์

Login Form

p20122560

         เช้าวันที่ 14  ธันวาคม  2560  ที่ห้องประชุมชั้น  7  อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนายแพทย์ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เรื่อง  ศาสตร์พระราชาด้วยการบริหารงานสาธารณสุข โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย  แพทย์  พยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลอุดรธานี และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมรับฟังการเสวนา แพทย์เทียนชัย  รัศมีมาศเมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวรายงานว่าโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เรื่อง ศาสตร์พระราชาในการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชาและการบริหารงานสาธารณสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บริหารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรสาธารณสุขโดยมี นายแพทย์พิษณุ  ขันติพงษ์  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นวิทยากรในการบรรยาย

    อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี