บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี (แสดงรายละเอียด)
ตำแหน่ง
1.หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช
2.หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
3.หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
4.หัวหน้ากลุ่มงานรักษาพยาบาลชุมชุน
5.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
6.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
7.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
8.หัวหน้่ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวขกรรม
9.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน