บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (คลิกอ่าน

1. ตำแหน่งเภสัชกร

2. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ไม่มีผู้สมัคร)

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์