บริการออนไลน์

Login Form

 

   newscms thaihealth c aegkmopv2678

             

           กระทรวงสาธารณสุข เร่งค้นหาและจัดการปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ป่วยเป็นวัณโรค ตั้งเป้าหมายปี 2561 “ลดโรค ลดเสี่ยง” โดยลดอัตราป่วยไม่เกินร้อยละ 5 และลดอัตราป่วยรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 1 ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

การดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์   ครั้งที่ 10  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 33 ประเทศ  ว่า  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้ประกาศยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety: 2P Safety) เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ได้รับบริการสุขภาพที่ดี  และบุคลากรสาธารณสุขปลอดโรค ซึ่งจากการสำรวจของสำนักบริหารการสาธารณสุขในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเดือนกรกฎาคม 2560  พบว่ามีบุคลากรป่วยเป็นวัณโรคจำนวน 235 ราย บางโรงพยาบาลมีบุคลากรป่วยเป็นวัณโรครายใหม่สูงถึง 21 ราย  รวมทั้งที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโลกที่มอสโคว์  เมื่อพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาได้มีมติลดการติดวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์  ดังนั้นในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ตั้งเป้าหมายให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป “ลดโรค”  หรือลดอัตราป่วยด้วยวัณโรคในบุคลากรสถานบริการให้ไม่เกินร้อยละ 5 และ  “ลดเสี่ยง”  หรือลดอัตราป่วยวัณโรครายใหม่ไม่เกินร้อยละ 1

        เมื่อบุคลากรป่วยเป็นวัณโรค  จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  ทั้งความกังวลจะแพร่เชื้อให้ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน  รู้สึกอับอายที่จะเปิดเผยว่าตนเองติดเชื้อวัณโรค  บางรายที่มีอาการป่วยรุนแรง  มีอาการแพ้ยา  หรือเกิดผลข้างเคียงจากการกินยา   ทำให้ต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัว  จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน  ที่จะค้นหาบุคลากรในสถานบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรือป่วยแล้ว เพื่อให้การดูแลอย่างเหมาะสม

        สำหรับระบบการดูแลบุคลากรสถานบริการ มี 4 มาตรการ  คือ   1.การขับเคลื่อนนโยบายลดการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มบุคลากรสถานบริการทุกระดับ   2.“Smart Detect” การประเมินความเสี่ยงและคัดกรองบุคลากรกลุ่มเสี่ยง    3. “Smart Response” การลดความเสี่ยงเพื่อลดการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานของบุคลากร  เช่น  การจัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสม การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  การใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  การให้การรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสม  เป็นต้น   และ    4.การสอบสวนและเฝ้าระวังวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น พยาบาลแผนกอายุรกรรม พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น

        ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาวัณโรค  กระทรวงสาธารณสุข มีนโนบายในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค เน้นในกลุ่มเสี่ยง 6 กลุ่ม  ได้แก่  ผู้ต้องขังในเรือนจำ  ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเบาหวาน  และบุคลากรสาธารณสุขให้ครอบคลุมร้อยละ 90 เพื่อลดอัตราป่วยให้เหลือไม่เกิน 88 ต่อประชากร 100,000 คน ภายในปี 2564