บริการออนไลน์

Login Form

 

     newscms thaihealth c fijmqtvz1249

 

             กรมควบคุมโรคเผยสถิติทั่วโลกป่วยตายจาก 'อัมพาต'  แนะนำให้ประชาชนรู้สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง   หากมีอาการรีบไปโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมง  เพื่อจะได้รับการรักษาและสามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด  เชิญชวนให้ดูแลสุขภาพตนเอง

             อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  กล่าวว่า  อัมพาต  หรือโรคหลอดเลือดสมอง   เป็นโรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ  และกำลังเป็นภัยคุกคามทั้งไทยและทั่วโลก  ขณะนี้มีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี     พบเสียชีวิตมากกว่าโรคเบาหวาน  และโรคหัวใจขาดเลือดประมาณ 2 เท่า  องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization)   จึงได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี  เป็นวันอัมพาตโลก  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตได้

             ปีนี้ กรมควบคุมโรค สธ.ได้จัดรณรงค์วันอัมพาตโลกปี 2560 ในคำขวัญที่ว่า "อัมพาต รู้ (สัญญาณเตือน) เร็ว รอด (ตาย) เร็ว" ซึ่งสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง  ได้แก่ F.A.S.T คือ F (Face)  ใบหน้าอ่อนแรง  เวลายิ้มมุมปากข้างหนึ่งจะตก A (Arm) แขนหรือขาอ่อนแรง ยกไม่ขึ้นหนึ่งข้าง S (Speech)  พูดลำบาก  ไม่ชัด  มีปัญหาในการพูด  และ  T (Time)  หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลทันที  ภายใน 3 ชั่วโมง  เพื่อจะได้รับการรักษาและสามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด  หรือโทร  สายด่วน  1669 ให้บริการฟรีตลอด  24 ชั่วโมง

           "การรับรู้และความเข้าใจในสัญญาณเตือนของโรค   มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการฟื้นฟูของผู้ป่วย      การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถทำได้ง่าย   ได้แก่ รับรู้ความเสี่ยงของตนเอง  เช่น  ระดับความดันโลหิต  เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง  เป็นต้น  หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ 30 นาที  อย่างน้อย 5  วันต่อสัปดาห์  ควบคุมตนเองไม่ปล่อยให้อ้วน  และลดการบริโภคอาหารหวาน  มัน  เค็ม  เพิ่มผักผลไม้  ควรงด บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่     สุดท้ายต้องลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ   โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาต   สามารถป้องกันได้    โดยประชาชนทุกคนต้องเรียนรู้สัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ถ้ามีปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน   หรือพบผู้ที่มีอาการตามสัญญาณเตือนข้างต้นให้รีบปรึกษาแพทย์และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง    เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่จะเกิดได้ในภายหลัง  ซึ่งจะช่วยลดอัตราตาย   และลดความพิการลงได้    หากประชาชนมีข้อสงสัย   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422