บริการออนไลน์

Login Form

 

    newscms thaihealth c hknqtvwy1489

    

              

                  สธ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคระดับจังหวัด เน้นการดูแลเข้มรายบุคคล โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ลดอัตราอุบัติการณ์วัณโรคของไทยให้เหลือ 88 ต่อประชากร 100,000 คน สิ้นปี พ.ศ.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกเรื่อง "ยุติวัณโรคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Global Ministerial Conference “Ending TB in the Sustainable Development Era : A Multisectoral Response”) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ที่กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย   เพื่อให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกเร่งรัดการใช้ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคอย่างครอบคลุม  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และสร้างเครือข่ายการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคขององค์กรต่างๆ  ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาวัณโรคของแต่ละประเทศ  ให้สอดคล้องตามทิศทางยุทธศาสตร์การยุติวัณโรค   และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ให้บรรลุเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี พ.ศ.2578 ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

สำหรับประเทศไทยข้อมูลล่าสุดปี 2560 มีผู้ป่วยวัณโรค ขึ้นทะเบียนรักษา 67,193 ราย คิดเป็นอัตราความครอบคลุมการรักษาวัณโรคเพียงร้อยละ 59.4 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด     กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์   โดยจะเน้นที่การดูแลรักษาอย่างเข้มข้นเป็นรายบุคคลด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง   ให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

               นอกจากนี้จะต้องดำเนินการเร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย พร้อมทั้งเร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน และบุคลากรสาธารณสุขให้ครอบคลุมร้อยละ 90 เพื่อลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในประเทศไทยให้เหลือ 88 ต่อประชากร 100,000 คน สิ้นปี พ.ศ.2564.