บริการออนไลน์

Login Form

 

               กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เผยประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดโรคพยาธิมาจากหนอนตัวแบนนิวกินี   แม้จะมี 

       รายงานพบพยาธิที่สามารถก่อโรคในคนได้    ซึ่งที่มีรายงานคือติดจากการกินหอยสุกๆ ดิบๆ  และไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน    ขอประชาชน

       อย่าตื่นตระหนก   แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร  ขอให้ถูกสุขอนามัย  "สุก  ร้อน  สะอาด "   ในกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับ

       การพบตัวหนอนแบนนิวกินีในประเทศไทย  นั้น   กรมควบคุมโรค  ขอให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน  ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการและ

       งานวิจัยทางปรสิตวิทยาที่รายงานว่าหนอนตัวแบนนิวกินีเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคไข้ปวดหัวหอย   หรือพยาธิปอดหนู  หรือพยาธิหอยโข่ง  ที่ก่อ

       ให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคน   ซึ่งในเรื่องนี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้จะมีรายงานพบพยาธิที่สามารถก่อโรคใน

       คนได้  แต่ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยติดโรคพยาธิปอดหนูที่มีพาหะแพร่โรคมาจากหนอนตัวแบนชนิดนี้   ส่วนที่มีรายงานคือ โรค 

       จากการกินหอยสุกๆ ดิบๆ  จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก  แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร  ขอให้ถูกสุขอนามัย  โดยเน้น

       " สุก  ร้อน  สะอาด "

                 สำหรับพาหะแพร่เชื้อโรคไข้ปวดหัวหอยหรือพยาธิหอยโข่งในธรรมชาติ   ได้แก่  หอยต่าง ๆ  เช่น  หอยบก  หอยน้ำจืด  ( หอยโข่ง

       หอยเชอรี่  หอยขม )  และหอยทาก  เป็นต้น   เมื่อคนกินหอยดิบ  ก็สามารถมีตัวอ่อนระยะติดต่อได้  รวมถึงในผักและพืชผักต่าง ๆ   ที่หอย

       ทากคลานผ่านก็มีโอกาสปนเปื้อนตัวอ่อนและเป็แหล่งแพร่โรคได้เช่นกัน   ทั้งนี้  โรคไข้ปวดหัวหอยหรือพยาธิหอยโข่ง   ไม่มีการติดต่อจาก

       คนสู่คน  คนติดโรคพยาธินี้ได้โดยรับตัวอ่อนระยะที่  3  ซึ่งเป็นระยะติดต่อ  จากการกินหอยดิบ  ในประเทศไทยส่วนมากเกิดจากการกินหอย

       โข่งดิบ  หอยเชอรี่ดิบ  และหอยทาก   โดยนำเนื้อหอยเหล่านี้ไปปรุงเป็นลาบดิบ   หรือปนเปื้อนในดินติดไปกับผัก   เช่น  ผักกาด  คนกินกับ

       อาหารประเภทยำ  ลาบ  เป็นต้น     เนื่องจากพยาธิปอดหนู   เป็นพยาธิของหนู   คนติดโดยบังเอิญ   จากการกินตัวอ่อนพยาธินี้เข้าไป   และ

       ไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายมนุษย์ได้  แต่ตัวอ่อนพยาธิจะไปอาศัยอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางของผู้ติดโรค

       ทำให้เกิดการอักเสบในเยื่อหุ้มสมอง   ซึาผู้ป่วยที่ติดโรคจะปวดหัวอย่างรุนแรง  เป็นไข้   อาเจียน  คอแข็ง  ตาพร่างมัว  ท้องเสีย  แลัปวด

       กล้ามเนื้อ  แต่ถ้ามีการติดอย่างรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้

 

แหล่งข่าวจาก กรมควบคุมโรค