บริการออนไลน์

Login Form

 

     6gldekx20hsh

                                   วันเบาหวานโลก ปี 2560 Women and Diabete

                    ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ  กำหนดให้วันที่  14  พย.   ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก  เพื่อเป็นการเน้นย้ำ

      ถึงความสำคัญของวันสตรีสากล  ในวันที่  8  มีนาคม  สหพันธ์โรคเบาหวานนานชาติ (Internationl Diabetes Federation:IDF)

      ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2560 เกี่ยวกับ  "เบาหวานและผู้หญิง: สิทธิเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต

                    ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า  199  ล้านคนที่เป็นเบาหวาน  คาดว่าจำนวนนี้จะเพื่มเป็น  313  ล้านคนในปี พศ. 2583

      บทบาทของหญิงและชายที่แตกต่างกันในสังคม  ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของผู้หญิง

      ซึ่งมีผลต่อโรคเบาหวานในผู้หญิง

                    ประเด็นสำคัญ

         ฺ   โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่  9  ของผู้หญิงทั่วโลก  คิดเป็นอัตรา  2.1  ล้านคนต่อปี

         ฺ   สภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา  เด็กหญิงและมารดาที่เป็นเบาหวานมีอุปสรรคใน

              ในการเข้าถึงวิธีป้องกันโรคเบาหวาน   การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกและการเข้าถึงการดูแลรักษา

         ฺ    ความไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน   เนื่องจากอาหารและโภชนาการ

               ที่ไม่ดี  การไม่มีกิจกรรมทางกาย  การสูบบุหรี่และการดื่ม  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดอันตราย

         ฺ    ผู้หญิงทุก 2 ใน 5 คนที่เป็นเบาหวานอยู่ในวัยเจริญพันธุ์  คิดเป็นจำนวนมากกว่า  60  ล้านคนทั่วโลก

                      ฺ  หญิงที่เป็นเบาหวานประสบปัญหามีบุตรยาก

                      ฺ  อาจเดิกผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการคั้งครรภ์

                      ฺ  การตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่  1 และ 2  ทำให้อัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ

                          ของมารดาและทารกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

         ฺ   เด็กที่เกิดมา 1 ใน 7 คน  เกิดผลกระทบจากแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational ฺ diabeles : GDM ) เช่น ตัวโต

              และคลอดลำบากเป็นต้น

         ฺ   หญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเกิดภัยคุดคามที่รุนแรงต่อสุขภาพ เช่น

                      ฺ  ความดันโลหิตสูงแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

                      ฺ  อาจเป็นเบาหวานชนิดที่  2หลังคลอด

               วันเบาหวานโลกมนปี พ.ศ. 2560   จึงเป็นการรณรงค์เพื่อให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงยา  เทคโนโลยี

        การให้การศึกษาเพื่อการจัดการกับตนเอง  การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในผู้หญิงทุกคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นหรือผู้ที่เป็นเบาหวาน

        แล้ว   เพื่อให้มีผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่  2