บริการออนไลน์

Login Form

 โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ตามรายการ ดังนี

1. ยา Azilsartan medoxomil 40 mg. tablet           จำนวน    70,000  Tablet

2. ยา Dabigratan etexilate 110 mg. Capsule       จำนวน    40,500  Capsule

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่  13  ธันวาคม  2562  ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

   

           3. ยา Ifosfamide 1 gm. injection                          จำนวน          780  Vial

           4. ยา Osimertimib 80 mg. tablet                          จำนวน       1,200  Tablet

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่  20  ธันวาคม  2562  ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

 

      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udth.go.th, หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-245555 ต่อ  1144  ในวันและเวลาราชการ