บริการออนไลน์

Login Form

          โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามรายการดังนี้

 

          1. ยา Teriparatide 600 mcg/2.4 ml injection    จำนวน           120   PEN

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562  ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

 

2. ยา Linagliptin 5 mg. tablet                          จำนวน     120,000  TABLET

3. ยา Liraglutide 6 mg./ml. in 3 ml. injection   จำนวน         1,200   PEN

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

 

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

     ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udth.go.th, หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-245555 ต่อ 1144 ในวันและเวลาราชการ