บริการออนไลน์

Login Form

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับและระบายอากาศห้องปรุงอาหารผู้ป่วย หน่วยงานโภชนาการ

- ประกาศเชิญชวน

- แบบแสดงรายการปริมาณงาน ปร.4

- แบบแสดงรายการปริมาณงาน ปร.5-6

- แบบแปลน

- รายละเอียดงวดงาน งวดเงิน

- ตารางราคากลาง