บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรธานี(M62080025318) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

 

 

 

ลำดับที่

 

รหัสแผน

จัดซื้อจัดจ้าง

    

 

ชื่อโครงการ

 

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

P62080029145

ยา TICAGRELOR 90 MG. TABLETS

1,664,064.00

08/2562

2.

P62080029148

ยา LANSOPRAZOLE 30 MG. TABLETS

1,679,472.00

08/2562

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-245555 ต่อ 1144 

ในวันและเวลาราชการ