บริการออนไลน์

Login Form

                                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ สขร.1                                                                                                

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

กลุ่มงานเภสัชกรรม

วันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง/

ราคาซื้อหลังสุด

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1

ยา Rivastigmine transdermal patch 5 cm2.4.6mg./24hr

3,523,510.00 บาท

3,523,510.00 บาท

e-bidding

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

3,523,510.00 บาท

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

3,523,510.00 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่

อด.0032.1/194/2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

2

ยา Methylprednisolone 1000 mg. injection

3,555,075.00 บาท

3,555,075.00 บาท

e-bidding

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

3,555,075.00 บาท

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

3,555,075.00 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่

อด.0032.1/195/2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

3

ยา Azithromycin dehydrate powder for injection 500 mg.

3,595,200.00 บาท

3,595,200.00 บาท

e-bidding

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

3,595,200.00 บาท

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

3,595,200.00 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่

อด.0032.1/205/2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

4

ยา Adefovir dirivoxil 10 mg. tablets

4,915,152.00 บาท

4,915,152.00 บาท

e-bidding

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

4,915,152.00   บาท

บจ. ซิลลิค ฟาร์มา

4,915,152.00   บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่

อด.0032.1/206/2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562