บริการออนไลน์

Login Form

       โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามรายการดังนี้

1. ยา IFOSFAMIDE 1 GM. INJECTION   จำนวน    1,000  ขวด

2. ยา CARBOPLATIN 450 MG./45ML. INJECTION  จำนวน  3,000  ขวด

       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udh.go.th, หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข 042-245555  ต่อ  1144  ในวันและเวลาราชการ