บริการออนไลน์

Login Form

      โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามรายการดังนี้

 

1. ยา PACLITAXEL 300 MG. INJECTION จำนวน  2,500 ขวด

 

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udh.go.th, หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข 042-245555 ต่อ 1144 ในวันและเวลาราชการ