บริการออนไลน์

Login Form

   โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามรายการดังนี้

  1. ยา PERINDOPRIL ARGININE 5 MG. TABLET   จำนวน  291,000  เม็ด
  2. ยา CYCLOSPORINE MICROEMULSION 100 MG. SOFT GELATIN CAPSULE   จำนวน  40,000  แคปซูล

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562

ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udth.go.th, หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

0-4224-5555  ต่อ 1144 ในวันและเวลาราชการ