พิมพ์
หมวด: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลอุดรธานี

-ราคากลาง

-แบบแสดงรายการปริมาณงานปร.4

-แบบแสดงรายการปริมาณงานปร.5-6

-รายละเอียดงวดงานงวดเงิน

-แบบแปลน