บริการออนไลน์

Login Form

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรม

วันที่    21 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง/

ราคาซื้อหลังสุด

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1.

ยา NICARDIPINE HYDROCHLORIDE 10 MG. INJ.

4,940,404.00

บาท

4,940,404.00

บาท

e-bidding

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์จำกัด 2,328,000.00 บาท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์จำกัด 2,328,000.00 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/295/2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

2.

ยา IOPROMIDE 370 MG/ML. IN FOR INJ, 100 ML.

1,405,980.00บาท

1,405,980.00

บาท

e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด

1,332,792.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด

1,332,792.00 บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/296/2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

3.

ยา TRANEXAMIC ACID 50 MG/1ML. SOLUTION FOR INJ,5ML.

1,874,640.00

  บาท

1,874,640.00

บาท

e-bidding

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 1,874,640.00

บาท

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 1,874,640.00

บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/297/2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

4.

ยา LEVETIRACETAM 500 MG. TAB

3,177,893.58

บาท

3,177,893.58

  บาท

e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มาจำกัด 3,005,394.60

บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มาจำกัด 3,005,394.60

บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/298/2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

5.

ยา IDARUBICIN HYDROCHLORIDE 5 MG. FOR INJ.

1,905,670.00

  บาท

1,905,670.00

บาท

e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

จำกัด 1,905,670.00

บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

จำกัด 1,905,670.00

บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/299/2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

6.

ยา ERYTHROPOETIN BETA 30000 IU/0.6 ML. INJ.

4,376,835.00

  บาท

4,376,835.00บาท

e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอชจำกัด 4,376,835.00

บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด 4,376,835.00

บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/300/2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561