บริการออนไลน์

Login Form

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรม

วันที่    9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง/

ราคาซื้อหลังสุด

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1.

ยา IFOSFAMIDE 1 GM. INJ.

1,232,098.50

บาท

1,232,098.50

บาท

e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มาจำกัด 1,232,098.50 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา      จำกัด

1,232,098.50 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/156/2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

2.

ยา TICAGRELOR 90 MG. TAB

1,688,664.00 บาท

1,688,664.00

บาท

e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด

1,688,664.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

1,688,664.00 บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/157/2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

3.

ยา ACITRETIN 25 MG. CAP

1,085,975.10

  บาท

1,085,975.10

บาท

e-bidding

บริษัท ไวทอล เมด

จากัด 1,085,975.10

บาท

บริษัท ไวทอล เมด

จากัด 1,085,975.10

บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/158/2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

4.

ยา CARBOPLATIN 450 MG. INJ.

1,926,000.00

บาท

1,926,000.00

  บาท

e-bidding

บริษัท เมดิก้าแคร์

จำกัด 1,829,700.00

บาท

บริษัท เมดิก้าแคร์

จำกัด 1,829,700.00

บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/159/2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

5.

ยา NILOTINIB 150 MG. CAP

1,271,374.00

  บาท

1,271,374.00

บาท

e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

จำกัด 1,271,374.00

บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

จำกัด 1,271,374.00

บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/160/2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

6.

ยา DEFERASIROX 250 MG. TAB

8,273,454.00

  บาท

8,273,454.00

บาท

e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

จำกัด 8,273,454.00

บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

จำกัด 8,273,454.00

บาท

เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบพัสดุ

2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/283/2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561