บริการออนไลน์

Login Form

                                                                                                                                                                 แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

กลุ่มงานเภสัชกรรม

วันที่   10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง/

ราคาซื้อหลังสุด

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1.

ยา ADEFOVIR DIPIVOXIL 10 MG. TAB

6,007,408.00

บาท

6,007,408.00

บาท

e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มาจำกัด 6,007,408.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา   จำกัด 6,007,408.00บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2560

สัญญาเลขที่ อด.0032.1/137/2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561