บริการออนไลน์

Login Form

โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(E-BIDDING) เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามรายการดังนี้

       1. ยา DEFERASIROX 250 MG. TAB                             จำนวน      65,856   เม็ด

      

     กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   4 มิถุนายน 2561

ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 16.30

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udth.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

0-4224-5555    ต่อ 1144 ในวันและเวลาราชการ