บริการออนไลน์

Login Form

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดอุดรธานี(M61010029848) ลงวันที่  26  มกราคม  2561

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    

 

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

P61010046156

ยา PRAMIPEXOLE ER 0.375 MG. TAB

1,779,624.00

01/2561