บริการออนไลน์

Login Form

 โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(E-BIDDING) เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  2 รายการ ดังนี้

       1.  ยา INSULIN GLARGINE 100 IU/ML, 3 ML.                                     จำนวน      6,380  SYRING

       2.  ยา SODIUM CHONDROITIN SULFATE+SODIUM HYALURONATE INJ.    จำนวน         500  หลอด

      

      กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   22  มกราคม 2561

ระหว่างเวลา  8.30 ถึง 16.30

      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udth.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

0-4224-5555    ต่อ  1144  ในวันและเวลาราชการ