บริการออนไลน์

Login Form

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดอุดรธานี(M60110004413)

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 

ลำดับที่      รหัสแผนจัดซื้อ       ชื่อโครงการ                   งบประมาณ        คาดว่าจะประกาศจัดซื้อ (บาท) (เดือน/ปี)

1                 P60110011458    ชุดตรวจหมู่เลือด               912,000.00                                                     1/2561

2                 P60110011447    ชุดตรวจCd3Cd4Cd45       1,438,400.00                                                    1/2561

3                 P60110011425    ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน infectious marker  3,480,400.00                                      1/2561

4                 P60110011209    ชุดขวดเพาะเชื้อในเลือด       3,239,900.00                                                   1/2561

5                 P60110011189    ชุดวินิจฉัยและทดสอบความไวเชื้อจุลชีพ   2,121,270.80                                  1/2561

6                 P60110011173    ชุดตรวจViral load              4,929,063.12                                                   1/2561

7                 P60110011131    ชุดน้ำยาเคมีทั่วไปและชุดตรวจระดับฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ 8,150,734.00           1/2561