บริการออนไลน์

Login Form

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดอุดรธานี(M60110060952) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    

 

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

P60110120379

ยา BEVACIZUMAB 100 MG. INJ.

2,182,800.00

12/2560

2.

P60110120391

ยา AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500 MG. INJ.

2,097,200.00

12/2560

3.

P60110120545

ยา RITUXIMAB 500 MG. IN 50 ML. INJ.

4,231,850.00

12/2560

4.

P60110120436

ยา IMATINIB MESILATE 400 MG. TAB

9,880,380.00

12/2560

5.

P60110120372

ยา CYCLOSPORINE 100 MG. MICROEMULSION SOFT GELATIN CAP.

1,625,000.00

12/2560

6.

P60110120355

ยา TACROLIMUS 1 MG. CAP

4,066,000.00

12/2560