บริการออนไลน์

Login Form

                                             แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่

     ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

ยา Cyclosporine 100 mg. microeemulsion soft gelatin Cap

1,537,250.00

09/2560

2.

ยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg. film coated Tab

  577,668.00

09/2560

3.

ยา Mannitol 20% 250 ml. inj.

880,000.00

09/2560

4.

ยา Coagulation factor IX(Human) 500IU Inj.

930,900.00

09/2560

5.

ยา Ritonavir 100 mg. Tab

638,863.83

09/2560

6.

ยา Phenytoin 50 mg. Tab

727,600.00

09/2560