บริการออนไลน์

Login Form

                                             แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่

     ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

1.

ยา Gamcitabine 1 gm. Inj.

1,418,820.00

09/2560

2.

ยา Cycloserine 250 mg. capsule

  564,960.00

09/2560

3.

ยา Cephalexin 500 mg. capsule

570,000.00

09/2560

4.

ยา Basiliximab 20 mg. powder for solution for

injection

1,412,400.00

09/2560

5.

ยา Raltegravir 400  mg. Tab

712,085.00

09/2560

6.

ยา Leuprorelin acetate 11.25 mg. injection

1,403,861.40

09/2560

7.

ยา Budesonide 320 mcg.+formoterol 9mcg. Turbuhaler. 60 dose

820,690.00

09/2560